ПРАВИЛА

надання послуг доступу до мережі Інтернет

logo | лого | netgroup

Правила
надання послуг доступу до мережі Інтернет
за допомогою мультисервісної мережі Netgroup
(редакція від 01 вересня 2020 року)

  • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • 2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
  • 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ І КОРИСТУВАННЯ НИМИ
  • 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  • 5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ
  • 6. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТА ДІЇ ДОГОВОРУ
  • 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • 8. СТВОРЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ВЛАСНИХ РЕСУРСІВ
  • 9. ЗАБОРОНА НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ І МЕРЕЖЕВИХ АТАК

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Правила описують загальноприйняті норми роботи в мережі Інтернет, дотримання яких є обов'язковим для всіх Абонентів. Дія цих Правил поширюється на порядок використання ресурсів мультисервісної мережі Netgroup з метою доступу до мережі Інтернет.

 

1.2. Правила користування послугою доступу до мультисервісної мережі Netgroup, встановлюють умови надання послуг, порядок та умови підключення, доступу та користування мультисервісною мережею Netgroup, передачі і отримання в мережі інформації, які надаються юридичними особами, що на підставі ліцензійних договорів використовують торговельну марку (знак для товарів і послуг) Netgroup . Правила регулюють всі інші взаємовідносини між Провайдером та Абонентом, що не врегульовані договором та чинним законодавством.

 

1.3. Правила розташовані на офіційному сайті мультисервісної мережі Netgroup netgroup.ua. Правила становлять невід'ємну складову частину укладеного між Провайдером та Абонентом Договору, і з моменту укладення Договору стають обов'язковими для Сторін.

 

1.4. Визначення термінів:

Договір - домовленість між Провайдером та Абонентом про предмет, основні права, обов'язки, порядок розрахунків і відповідальність Провайдера та Абонента щодо підстав, умов та порядку надання, отримання і оплати послуг, в т.ч. доступу до мультисервісної мережі Netgroup. Умови Договору уточнюються в даних Правилах, що є його невід'ємною частиною;

 

Провайдер – суб'єкти підприємницької діяльності, що надають телекомунікаційні послуги з використання торгової марки Netgroup (Нетгруп) на основі ліцензійних договорів.

 

IP-адреса - унікальна адреса комп'ютера в мережі Інтернет, яка має довжину 4 байта.

 

Абонент - будь-яка фізична чи юридична особа, яка прийняла пропозицію укласти даний договір, проживає на території надання послуг Провайдера, та має намір користуватися послугами;

 

Аванс - попередній грошовий внесок Абонента в рахунок наданих у майбутньому послуг;

 

Клієнт - фізична чи юридична особа, яка бажає укласти з Провайдером Договір але ще:

 

- не оплатила Послугу, та/або

- не була підключена до обладнання Провайдера, та/або

- не отримала IP-адресу.

 

Місце надання Послуг - конкретно визначена споживачем адреса приміщення, за якою він бажає отримувати одну або декілька Послуг. Місце надання Послуг визначається у Замовленні/Заявці.

 

Мультисервісна мережа Netgroup- багаторівнева структура, яка складається з кабельної мережі, мережевого обладнання та інформаційної системи, частини якої логічно пов'язані між собою за допомогою єдиного адресного простору Провайдера. Далі за текстом — Мережа, Мережа Netgroup.

 

Особовий рахунок Абонента - рахунок, за яким проводиться облік об'єму, кількості і вартості наданих і спожитих послуг, платежів Абонента і балансовий розрахунок між Провайдером і Абонентом.

 

Послуги - телекомунікаційні послуги з надання доступу до мережі Інтернет;

 

Додаткові послуги - послуги або роботи, що можуть бути надані Абоненту окремо від Послуги та оплачуються Абонентом окремо. Включають послуги по підготовчим до підключення роботам.

 

Тарифи - перелік з описанням і цінами послуг, що надаються Провайдером.

 

Тарифний пакет - набір технічних, кількісних і вартісних параметрів Послуги, на основі яких Провайдер проводить визначення вартості послуг, що надаються Абоненту. Тарифні пакети встановлюються Провайдером.

 

Тимчасове припинення надання послуги - тимчасове обмеження обсягу надання Послуги з ініціативи Провайдера або за заявою Абонента.

 

Несанкціонований доступ – підключення, знищення або модифікація окремого елементу мережі Інтернет (програм, електронних даних, або електронних параметрів обладнання) без узгодження з власником або адміністратором цього елементу.

2. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

 

2.1. Для підготовки та укладання Договору Клієнт надає в Абонентський відділ Провайдера заявку на підключення, у якій вказує адресу надання Послуги.

 

2.2.При відсутності у Провайдера інформації про можливість підключення, Абонентський відділ Провайдера протягом 3-х робочих днів з моменту отримання заявки перевіряє наявність технічної можливості підключення Клієнта по вказаній ним адресі до обладнання Провайдера.

 

2.3. Договір не може бути укладеним за наявності хоча б однієї з таких причин:

 

- відсутність технічної можливості підключення;

 

- Клієнт або пов'язані з ним особи, мають заборгованість перед Провайдером за раніше укладеними договорами;

 

- Клієнт не виконує вимог Провайдера з надання інформації про себе в обсязі, передбаченому цими Правилами, або надав недостовірну інформацію;

 

- Клієнт не зробив необхідних платежів до укладення Договору, або кошти не надійшли на поточний рахунок Провайдера;

 

2.4. Якщо під час перевірки наданих документів та інформації або в подальшому, під час дії договору, будуть виявлені недоліки, протиріччя або інші порушення, Провайдер має право поставити Клієнту вимоги щодо їх усунення. Якщо останнє не буде виконано, Провайдер має право розірвати Договір.

 

2.5. При укладанні Договору Клієнт надає Провайдеру такі документи та відомості:

 

2.5.1. фізичні особи - резиденти:

 

- паспорт громадянина України;

- довідку про присвоєння індивідуального податкового номеру;

- відомості про свої місця реєстрації та фактичного проживання (поштові адреси);

- відомості про контактні телефони в Україні.

 

2.5.2. фізичні особи - нерезиденти:

 

- паспорт громадянина іноземної держави, а для особи без громадянства

- документ, що посвідчує особу;

- відомості про свої місця реєстрації та фактичного проживання (поштові адреси) в Україні на постійній або тимчасовій основі;

- відомості про контактні телефони в Україні.

- Іноземні громадяни надають паспорт з відміткою про реєстрацію іноземного громадянина в пункті пропуску через державний кордон України, та документ, що підтверджує законність перебування на території України;

 

2.5.3. юридичні особи:

 

- свідоцтво про державну реєстрацію (копія);

- свідоцтво про реєстрацію платника на додану вартість (копія);

- підтвердження повноважень особи, що укладає Договір;

- відомості про платіжні реквізити;

- відомості про своє фактичне місце знаходження (поштову адресу);

- відомості про контактну особу та контактний номер телефону в Україні;

 

2.6. Клієнт самостійно обирає, з діючих на момент підписання, тарифний пакет, кількість та перелік додаткових послуг, якими він буде в подальшому користуватись, згідно з встановленими тарифами Провайдера, які діють на момент підписання Договору.

 

2.7. Провайдер здійснює підключення Клієнта протягом 30 робочих днів з моменту отримання підтвердження оплати і набуття чинності Договору (якщо інше не передбачено Замовленням) та виконує стандартний обсяг робіт:

 

- здійснює прокладку кабелю від обладнання Провайдера до приміщення Клієнта;

 

- встановлює кабель до кінцевого обладнання у приміщенні Клієнта з роз'ємом RJ45 (окрім випадків коли Абонент укладає додаткову угоду з Провайдером про виконання оздоблювальних робіт);

 

- у разі необхідності та за окрему плату надає Клієнту додатковий кабель та, за наявності можливості, інше обладнання та додаткові послуги;

 

- у разі необхідності та за окрему плату встановлює мережевий адаптер;

 

- реєструє у мережі Провайдера мережевий адаптер Клієнта, після підключення Клієнтом кабелю до обладнання Клієнта;

 

- здійснює процедуру конфігурації підключення до мультисервісної мережі Netgroup стандартними засобами операційної системи, встановленої на комп'ютерному обладнанні Клієнта;

 

До стандартного обсягу робіт не входять:

 

- оздоблювальні роботи для прокладки кабелю у приміщенні Клієнта, встановлення програмного забезпечення на комп'ютерне обладнання Клієнта.

 

2.8. У разі відмови Абонента від підключення Провайдер, на основі одержання відповідного письмового прохання від Абонента, повертає сплачені кошти на особовий рахунок Абонента, відкритий у будь-якому українському банку за винятком штрафу, який складає 60% від внесених коштів, але не менше повної вартості витрат Провайдера на підготовку включення (в тому числі витрати на матеріали і виконані роботи на момент відмови Абонента).

 

2.9. Якщо обставини, що суперечать умовам укладання Договору, виявлені після його укладення, Провайдер має право призупинити дію Договору в односторонньому порядку до моменту усунення вищезгаданих обставин, а також не повертати сплачену Абонентом за Договором суму, якщо особа, що уклала Договір або пов'язані з нею особи мають перед Провайдером заборгованість за раніше укладеними з Провайдером Договорами про надання послуг доступу до мережі Інтернет.

 

2.10. Перед початком отримання Послуг Абонент зобов'язаний ознайомитися з умовами Договору, даними Правилами та Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 р. №295. Якщо Абонент не згідний з умовами Договору, він не вправі користуватися послугами.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ І КОРИСТУВАННЯ НИМИ

 

3.1. Моментом початку надання послуги вважається момент прийняття Абонентом виконаних інсталяційних робіт та оплати таких робіт та активації IP-адреси Абонента.

 

3.2. Термін надання Послуги - 24 години на добу 7 днів на тиждень протягом дії Договору, крім випадків викликаних технічною необхідністю для проведення профілактичних та ремонтних робіт.

 

3.3. Провайдер надає послуги у повному обсязі лише за умов позитивного залишку на Особовому рахунку Абонента.

 

3.4. При підключенні Провайдер надає Абоненту:

 

- одну внутрішню IP-адресу по протоколу PPPoE;

- за бажанням абонента одну адресу електронної пошти в домені @com.if.ua поштову скриньку обсягом до 10 Мбайт;

 

3.5. Для однозначної ідентифікації обладнання Абонента в мультисервісній мережі Netgroup Провайдер призначає Абоненту особистий пароль. Цей пароль має бути зазначений при першому підключенні мережевого обладнання Абонента до мережі.

3.6. Зміна пароля здійснюється безкоштовно в офісі Провайдера при наявності у Абонента документу, що посвідчує особу.

3.7. Обмін повідомленнями між Сторонами здійснюється наступним чином:

- по електронній пошті;

 - телефоном;

-  соціальними мережами, які дозволені на території України та впроваджені Провайдером.

 

3.8. Провайдер має право призупиняти надання Послуги на час проведення регламентних і профілактичних робіт (окрім аварійних) технічних засобів мережі, попередивши Абоненти шляхом розміщення повідомлення на офіційному сайті за 3 календарних дні.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. Права та обов’язки Провайдера :

4.1.1. Провайдер забезпечує надійність роботи мережі та надання інформаційних послуг виходячи з наявних технічних засобів та технічну підтримку роботоздатності обладнання та власної мережі.

 

4.1.2. Провайдер зобов’язаний своєчасно попереджати користувачів мережі про планові перерви в роботі мережі та наданні сервісів, будь-які зміни логічної чи фізичної структури мережі, які стосуються Абонентів.

 

4.1.3. Провайдер, з технічних причин, у цілях забезпечення стабільності та безпеки абонентської мережі, має право змінювати параметри надання Послуги, IP-адреси Абонентів, обмежувати проходження окремих видів трафіку та доступ до певних ресурсів мультисервісної мережі Netgroup. Абонент надає право Провайдеру за наявності скарг інших Абонентів проводити вибірковий контроль інформації, що надсилається / отримується Абонентом.

 

4.1.4. Абонент визнає, що через збільшення пропозицій Абонентів, Провайдер залишає за собою право змінювати структуру та кількість послуг мультисервісної мережі Netgroup без попереднього повідомлення, опублікувавши ці зміни або доповнення на Веб-сторінці Провайдера netgroup.ua.

 

4.1.5. Тарифи/тарифні плани можуть бути змінені Провайдером в односторонньому порядку, з обов’язковим попередженням про це Абонента шляхом опублікування деталей змін на веб-сторінці Провайдера netgroup.ua за 7 днів до таких змін. При цьому зміна вартості не може торкатися проплачених послуг на поточний місяць.

 

4.1.6. Провайдер забезпечує консультаційно-інформаційну підтримку, а також реєстрацію звернень Абонентів шляхом функціювання контактного центру та відділу продажу послуг. Для таких цілей Провайдер має право залучати третіх осіб на договірних умовах.

 

4.2. Права та обов’язки Абонента :

 

4.2.1. Не створювати чи поширювати інформацію, що може принижувати честь та гідність особи або може бути сприйнята як особиста образа.

 

4.2.2. Абонент не має права надавати будь-які послуги по доступу до внутрішніх ресурсів мережі третім особам з зовнішніх мереж.

 

4.2.3. Абонент може використовувати усі безкоштовні ресурси мережі, які надаються на підставах загального доступу та користування.

 

4.2.4. У разі виникнення небезпечних ситуацій та проблем, Абонент має право звертатися за допомогою до адміністратора локальної Мережі, а також звертатися до контактного центру Провайдера за наданням телефонних консультацій щодо користування послугою. При цьому, Абонент зобов'язаний не використовувати ненормативну лексику, фрази чи слова, що ображають честь та гідність працівників Провейдера чи ділову репутацію Провайдера, або іншим чином зневажають норми суспільної моралі. В разі порушення Абонентом умов даного пункту, працівник контактного центру Провайдера має право після одноразового попередження про недопустимість вчинення Абонентом вищезгаданих дій, завершити телефонну консультацію. При повторному порушенні Абонентом умов даного пункту, працівник Провайдера має право звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою. Сторони домовилися, що запис телефонних розмов між Абонентом та працівником контактного центру Провайдера буде достатнім доказом при розгляді позовних заяв щодо захисту честі, гідності та ділової репутації у судовому порядку.

 

4.2.5. Абонент має право безкоштовного отримання особистої адреси електронної пошти.

 

4.2.6. Абонент, що є власником будь-якого інформаційного або технологічного зареєстрованого ресурсу в Мережі може установити для цього ресурсу власні правила його використання, які не суперечать даним правилам, іншим нормативним документам мережі та законодавству України. Правила користування окремим ресурсом або посилання на них мають у явному вигляді публікуватися власником (відповідальною особою) такого ресурсу у точці підключення користувачів до ресурсу. Власник ресурсу самостійно вживає заходи, щодо запобігання несанкціонованого доступу до цього ресурсу або до його елементів третіми особами.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ

 

5.1. Оплата послуг здійснюється Абонентом в національній валюті у вигляді авансових платежів на розрахунковий рахунок Провайдера або готівкою в касу Провайдера.

 

5.2. Розрахунки за послуги здійснюються на основі обраного Абонентом тарифного плану, додатково замовлених послуг та фактично спожитого обсягу і кількості послуг. Кожному Абоненту надається один Особовий рахунок, на якому ведеться облік об'єму, кількості і вартості наданих послуг, а також платежів Абонента.

 

5.3. Кількість, вартість і технічні параметри послуг, наданих Абоненту в розрахунковому періоді, визначаються відповідно до показників належних Провайдеру технічних засобів виміру кількості, обсягу та вартості послуг, наданих Абоненту.

 

5.4. Трафік вважається прийнятим або відправленим, якщо його зафіксовано мережевим обладнанням Провайдера. Провайдер не несе відповідальності за не доставку частини зафіксованого трафіку до Абонента або його адресата, якщо не доставка обумовлена незалежними від Провайдера причинами, зокрема недостатньою пропускною спроможністю адресата або транзитного Провайдера, фільтрацією трафіку з боку Абонента, адресата або транзитного Провайдера, чи помилками, зробленими Абонентом.

 

5.5. На перший місяць користування послугою розмір абонплати за послуги, що списується з Особового рахунку Абонента, розраховуються пропорційно кількості днів, починаючи з дати початку надання послуги до кінця поточного місяця.

 

5.6. Для зміни тарифного плану Абонент звертається у відділ обслуговування Абонентів, зазначаючи новий обраний тарифний план.

 

5.7. Замовлення Абонентом додаткових послуг, передбачених діючими тарифами Провайдера на додаткові послуги, реєструються у вигляді заявок на виконання робіт;

- Зміна тарифного плану та замовлені додаткові послуги активуються  з першого числа наступного місяця;

 

5.8. Неотримання рахунку не звільняє Абонента від зобов'язань щодо сплати наданих послуг відповідно до обраного тарифного пакету. Якщо Абонент не отримав рахунок на надання послуг, він має можливість отримати інформацію щодо рахунку, звернувшись до відділу обслуговування Абонентів Провайдера особисто, по телефону, електронною поштою, соціальними мережами, які дозволені на території України та впроваджені Провайдером.

 

5.9. При внесенні плати за користування послугами Провайдера Абонент зобов'язаний вказувати в платіжних документах розбірливим почерком, печатними літерами, номер договору та ПІБ на кого зареєстрований договір. Плата від Абонента зараховується на його рахунок тільки після надходження такої плати на розрахунковий рахунок Провайдера.

 

При нерозбірливому заповненні платіжних документів відповідальність за негативні наслідки помилкового зарахування коштів несе Абонент.

 

5.10. Припинення надання Послуги або розірвання Договору не звільняють Абонента від сплати за надані йому послуги.

 

5.11. Абонент повинен слідкувати за станом свого Особового рахунку, своєчасно вносити кошти і не допускати від'ємного залишку на своєму Особовому рахунку. Поточний стан свого Особового рахунку Абонент може контролювати, звернувшись до абонентського відділу Провайдера по телефону, електронною поштою або соціальними мережами, які дозволені на території України і впроваджені Провайдером.

 

6. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТА ДІЇ ДОГОВОРУ

 

6.1. Провайдер може тимчасово обмежити обсяг або припинити надання Послуги у випадках:

 

6.1.1. Вартість наданих Провайдером послуг перевищує суму авансу на Особовому рахунку Абонента і Абонент не виконує своїх зобов'язань щодо сплати послуг Провайдера;

 

6.1.2. Якщо залишок на Особовому рахунку Абонента є від'ємним;

 

6.1.3 Абонент порушив положення Договору,законодавства України або цих Правил, незважаючи на попередження з боку Провайдера, продовжує їх порушувати;

 

6.1.4. Вчинення Абонентом або з використанням його мережевих реквізитів дій, які є небезпечними для функціонування мережі Інтернет, або порушують Норми користування Мережею Інтернет. Абонент використовував мультисервісну мережу Netgroup для дій незаконного або аморального характеру, а також таких, які порушують громадський порядок, посягають на честь і гідність громадян та підприємств або викликають їхні скарги, розповсюджував в мережі віруси, або інші небажані компоненти, вчинював дії направлені на отримання конфіденційної інформації або інформації з спеціальним доступом;

6.1.5. Абонент користується несправним обладнанням, що спричиняє порушення у роботі обладнання Провайдера;

 

6.2. Для припинення дії Договору за власною ініціативою Абонент має особисто або через уповноваженого представника оформити письмову заяву про припинення дії Договору. Абонент має право надіслати письмову заяву про припинення дії Договору поштою.

 

6.3. Припинення дії Договору не звільняє Абонента від сплати рахунків за надані послуги та остаточного рахунка за послуги, фактично надані в місяці припинення Договору. Остаточний рахунок повинен бути оплачений у вказані в ньому терміни.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

7.1. Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з збереженням конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Абонента, та працездатність самого обладнання.

 

7.2. Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням Послуги. При цьому Провайдер не надає ніяких гарантій, явних або неявних і не несе ніякої відповідальності за якість будь-яких товарів, інформації або послуг, що надаються за допомогою Послуги або мультисервісної мережі Netgroup. Абонент одноособово несе відповідальність за оцінку точності, повноти й придатності всіх думок, оцінок, послуг та іншої інформації, якості і функцій товарів, які він отримує через Послугу або Інтернет/ мультисервісну мережу Netgroup взагалі.

 

7.3. Провайдер не несе ніякої відповідальності за невідредаговані матеріали, які містяться в мережі Інтернет, і не контролює їх. Провайдер попереджає, що деякі з них носять відвертий сексуальний характер або можуть містити зневажливу особисто для Абонента інформацію.

 

7.4. Абонент несе повну відповідальність за збереження свого Пароля доступу і за збитки, що можуть виникнути у разі несанкціонованого використання його каналу доступу.

 

7.6. Якщо Абонент пошкодить обладнання Провайдера, у зв'язку з самовільним виконанням робіт по ремонту або заміні обладнання, а також якщо пошкодження обладнання Провайдера спричинила відсутність заземлення кінцевого обладнання Абонента, Абонент повинен відшкодувати в повному обсязі всі збитки та упущену вигоду Провайдеру.

 

7.5. Провайдер не несе ніякої відповідальності за оповіщення третіх осіб про розірвання даного Договору.

8. СТВОРЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ВЛАСНИХ РЕСУРСІВ

 

 

8.1. При потребі створення та розміщення в Мережі постійно діючих ресурсів Абонента, необхідно отримати письмову згоду для реєстрації ресурсу в Мережі від Провайдера.

 

8.2. За самовільне розміщення в Мережі не зареєстрованих ресурсів Провайдер Має право припинити надання послуг, а в окремих випадках розірвати договір з Абонентом.

 

8.3. Абонент несе повну відповідальність за будь-яку шкоду, що виникла у зв'язку з самовільним розміщенням ресурсів в Мережі Netgroup.

 

9. ЗАБОРОНА НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ І МЕРЕЖЕВИХ АТАК

 

 

9.1. Не допускається здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі, чи участь у мережних атаках і мережному зломі, за винятком випадків, коли атака на мережний ресурс проводиться з явного дозволу власника чи адміністратора цього ресурсу.

 

9.1.1 У тому числі заборонені:

- використання проти (чи) комп'ютерів, устаткування Мережі, засобів спрямованих на порушення нормального функціювання елементів Мережі, що не належить користувачу;

- використання проти (чи) комп'ютерів, устаткування Мережі, засобів, що дозволяють нелегально одержати доступ, у тому числі привілейований, на такому комп'ютері чи устаткуванні, а також наступне використання такого доступу, знищення й модифікація програмного забезпечення чи даних, що не належать користувачу, без узгодження з власниками чи адміністраторами цього програмного забезпечення чи даних;

- передача комп'ютерам чи устаткуванню Мережі безглуздої чи марної інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп'ютери чи устаткування, а також проміжні ділянки мережі, в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв’язку мереж і доступності окремих її елементі;

 

- будь-які запити або серії запитів до загальнодоступних ресурсів, що потенційно можуть привести до виходу ресурсу з ладу, одержанню несанкціонованого доступу до ресурсу, одержанню будь-якої інформації, не призначеної для загального доступу;

 

- спроби запитів до будь-яких ресурсів, не призначених для суспільного користування, що є службовими або свідомо не діючим;

 

-фальсифікація своєї IP-адреси, а також інших адрес, що характеризують з'єднання по відповідним протоколам, при передачі даних у Мережу;

 

- фальсифікація контактної інформації про користувача, що пред’являється власникам чи адміністраторам ресурсів Мережі;

 

-використання псевдонімів і анонімність, крім випадків, коли правила користування відповідними ресурсами Мережі дозволяють (не забороняють) анонімність при їхньому використанні.

 

Інтернет + TV

Заповніть форму заявки і наші спеціалісти зв’яжуться з Вами протягом робочого дня