Електронна пошта:
Пароль:

Правила
надання послуг доступу до мережі Інтернет
за допомогою мультисервісної мережі NetgroupТМ
(редакція від 01 грудня 2013 року)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1 Правила описують загальноприйняті норми роботи в мережі Інтернет, дотримання яких є обов'язковим для всіх Абонентів. Дія цих Правил поширюється на порядок використання ресурсів мультисервісної мережі NetGroupТМ з метою доступу до мережі Інтернет.
  1.2. Правила користування послугою доступу до мультисервісної мережі NetGroupТМ, встановлюють умови надання послуг, порядок та умови підключення, доступу та користування мультисервісною мережею NetGroupТМ, передачі і отримання в мережі інформації, які надаються юридичними особами, що на підставі ліцензійних договорів використовують торговельну марку (знак для товарів і послуг) NetGroupТМ . Правила регулюють всі інші взаємовідносини між Провайдером та Абонентом, що не врегульовані договором та чинним законодавством.
  1.3. Правила розташовані на офіційному сайті мультисервісної мережі NetGroupТМ www.netgroup.ua. Правила становлять невід'ємну складову частину укладеного між Провайдером та Абонентом Договору, і з моменту укладення Договору стають обов'язковими для Сторін.
  1.4. Визначення термінів:
   Договір - домовленість між Провайдером та Абонентом про предмет, основні права, обов'язки, порядок розрахунків і відповідальність Провайдера та Абонента щодо підстав, умов та порядку надання, отримання і оплати послуг, в т.ч. доступу до мультисервісної мережі NetGroupТМ. Умови Договору уточнюються в даних Правилах, що є його невід'ємною частиною;
   Провайдер – суб'єкти підприємницької діяльності,що надають телекомунікаційні послуги з використання торгової марки NetGroupТМ (НетгрупТМ) на основі ліцензійних договорів.
   IP-адреса - унікальна адреса комп'ютера в мережі Інтернет, яка має довжину 4 байта.
   Абонент - будь-яка фізична чи юридична особа, яка прийняла пропозицію укласти даний договір, проживає на території надання послуг Провайдера, та має намір користуватися послугами;
   Аванс - попередній грошовий внесок Абонента в рахунок наданих у майбутньому послуг;
   Клієнт - фізична чи юридична особа, яка бажає укласти з Провайдером Договір але ще:
   - не оплатила Послугу, та/або
   - не була підключена до обладнання Провайдера, та/або
   - не отримала IP-адресу.
   Місце надання Послуг - конкретно визначена споживачем адреса приміщення, за якою він бажає отримувати одну або декілька Послуг. Місце надання Послуг визначається у Замовленні/Заявці.
   Мультисервісна мережа NetGroupТМ- багаторівнева структура, яка складається з кабельної мережі, мережевого обладнання та інформаційної системи, частини якої логічно пов'язані між собою, за допомогою єдиного адресного простору Провайдера. Далі за текстом — Мережа, Мережа NetGroupТМ..
   Особовий рахунок Абонента - рахунок, за яким проводиться облік об'єму, кількості і вартості наданих і спожитих послуг, платежів Абонента і балансовий розрахунок між Провайдером і Абонентом.
   Послуги - телекомунікаційні послуги з надання доступу до мережі Інтернет;
   Додаткові послуги - послуги або роботи, що можуть бути надані Абоненту окремо від Послуги та оплачуються Абонентом окремо. Включають послуги по підготовчим до підключення роботам.
   Тарифи - перелік з описанням і цінами послуг, що надаються Провайдером.
   Тарифний пакет - набір технічних, кількісних і вартісних параметрів Послуги на основі яких Провайдер проводить визначення вартості послуг, що надаються Абоненту. Тарифні пакети встановлюються Провайдером.
   Тимчасове припинення надання послуги - тимчасове обмеження обсягу надання Послуги з ініціативи Провайдера або за заявою Абонента.
   Несанкціонований доступ – підключення, знищення або модифікація окремого елементу мережі Інтернет (програм, електронних даних, або електронних параметрів обладнання) без узгодження з власником або адміністратором цього елементу.